Jegyzői állás
Jegyzői állás
2016-10-21 06:33:24

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal 7827 Beremend Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81 § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: a jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
  • közigazgatási szakvizsga
  • Főiskolai/Egyetemi végzettség – Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
  • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti tartalommal
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát  igazoló dokumentumok másolata
  • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
  • A pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 84-85 §-ai szerint összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Theisz Ferenc polgármester nyújt, a 06-72-574-922-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatot a következő címre kell küldeni:

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal

Theisz Ferenc polgármester Úr részére

7827 Beremend Szabadság tér 1.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jegyző

A pályázatok elbírálásának módja és rendje:

A beérkezett pályázatokat Beremend, Kásád és Kistapolca önkormányzatok polgármesterei bírálják el. A jegyzőt Beremend, Kásád és Kistapolca önkormányzat Polgármesterei nevezik ki. A pályázatot kiíró polgármesterek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálási határideje: 2016. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján (kozigallas.gov.hu)

Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján www.beremend.hu

Beremend Nagyközség Önkormányzat Kásád Község önkormányzat és Kistapolca Község Önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon