MIKRO 2016
MIKRO 2016
2016-03-30 13:01:38

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

MIKRO 2016

 

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

(7827 Beremend, Szabadság tér 1.)

 

 pályázatot hirdet

 

 

újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatására.

 

 

 

A pályázat célja, hogy a támogatást nyújtson újonnan létesülő, illetve működő mikro-vállalkozásoknak. Ezáltal növelje a vállalkozói aktivitást, versenyképességet, innovációs képesség ösztönzését, továbbá segítséget nyújtson a munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához.

 

 

 

Támogatás vehető igénybe mikro-vállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó a Beremend Nagyközség Képviselőtestületének 7/2010. (III.31) számú rendelet 4 § 2. bekezdésében meghatározott tevékenységre, amely szerepel a mikro-vállalkozás bejegyeztetett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenységre.

 

 

 

Beremend Nagyközség 2016. évi költségvetésben „vállalkozói támogatás” előirányzatra elkülönített 2. 500. 000 Ft.

 

Megítélhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a, de

 

Minimum: 100.000 Ft.

Maximum: 1.000.000 Ft.

 

A támogatási cél felhasználásának kritériumai:

 

- Kizárólag induló vállalkozások esetében engedélyezett a forgóeszköz vásárlás melynek értéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadás a 30%-át.

A számvitelben forgóeszköz a neve azoknak az eszközöknek, amelyek nem maradnak hosszú ideig a vállalkozás vagyonában. A forgóeszközök közé tartozik: készletek, követelések, rövid lejáratra tartott értékpapírok, pénzeszköz.

 

- Hasznát eszközök vételét nem teszi lehetővé a pályázati kiírás.

 

Amennyiben a támogatottnak a fejlesztéssel kapcsolatban áfa visszaigénylési joga van akkor a nettó költségek 70 %-a támogatható. Egyéb esetben a bruttó fejlesztési költségek 70 %-a lehet a támogatás mértéke.

 

 

 

(1) A pályázati kiírás értelmében a támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek:

a)      a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök;

b)      csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épület felújítás, - korszerűsítés, épületgépészet, - kialakítás, - felújítás,

- korszerűsítés, új épület kialakítása;

c)      csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;

d)     minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;

e)      forgóeszköz - kivéve az értékpapírt és pénzeszközt. (csak induló vállalkozások esetében, az elszámolható költségek 30%-ának erejéig)

f)       a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő új tehergépjármű, illetve új mezőgazdasági jármű és eszköz vásárlása.

(2) Amennyiben a b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat alapterület arányosan kell megosztani.

(3) A pályázat befogadási időpontjának dátumától a fejlesztések megkezdhetőek, ettől a dátumtól következően a fejlesztéssel kapcsolatos számlák elfogadhatóak. A számlák teljesítési ideje a befogadási dátum utáni lehet csak.

 

 

 

(1) Támogatási kérelmet kizárólag Beremend településen megvalósuló fejlesztésre, Beremend településen székhellyel, telephellyel rendelkező - működő vagy induló – mikro-vállalkozás vagy a (2) bekezdés szerinti természetes személy nyújthat be.

 

(2) Támogatás igénybevételére jogosult Beremenden lakóhellyel rendelkező azon természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.

 

(3) Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy természetes személy nyújthat be:

 

a) aki csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll,

b) megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ának (7) bekezdésében szabályozott munkaügyi kapcsolatok általános feltételeinek,

c) nincs a helyi önkormányzattal szemben fennálló adótartozása.

 

(4) Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

(5) Támogatásban csak azok a pályázók részesülhetnek, akik benyújtást megelőző 3 évben az önkormányzat által a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatásban nem részesültek.

 

(6) Jogi személy, jogi személy nélküli gazdasági társaság esetén vállalniuk kell, hogy a munkavállalói létszámot megemelik, és a megnövelt átlagos statisztikai létszámot legalább egy évig fenntartják.

 

(7) Nem nyújthatnak be azok a vállalkozások pályázatot, akik Beremend területén olyan vendéglátó-ipari egységet üzemeltetnek, mely alkoholárusítással is foglalkozik.

 

(8) A már működő vállalkozások esetében a pályázónak rendelkeznie kell egyéni vállalkozói számlával. Az induló vállalkozás esetében az első kifizetés feltétele a vállalkozó számla megnyitásának igazolása.

 

(9) Már működő vállalkozás esetén tartozásmentesség igazolása az illetékes Nemzeti Adó-és Vámhivataltól, illetve a helyi adóhatóságtól. Induló vállalkozás esetén pedig, mint természetes személyre kell kikérni a tartozásmenteségről az igazolást szintén az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, illetve a helyi adóhatóságtól. Az igazolás nem lehet régebbi 30 napnál.

 

 

 

(1) A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. április 1. – április 30. között lehet, az Önkormányzathoz (továbbiakban Támogató), az általa rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatványok elérhetőek Beremend Nagyközség Önkormányzatának honlapján (www.beremend.hu), míg papír alapon a pályázati felhívás és útmutató beszerezhető a Beremendi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen.

 

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot;

b) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza, vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot (bérleti szerződés), amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;

c) építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni;

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás esetén - az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével - műszaki leírást és dokumentációt (alaprajzok a felújítással érintett területről a felújítás előtti és utáni állapotot feltüntetve);

e) legalább két árajánlatot. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja;

f) ha az ügyfél egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről, amennyiben a nyilvántartásba vétele folyamatban van, akkor nyilatkozatát a tervezett tevékenységről;

g) pénzügyi és üzleti tervet mely tartalmazza a rendelet 2 sz. melléklet 9.-14. pontjára vonatkozó adatokat,

h) építés, felújítás, korszerűsítés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan állapotát ábrázoló fényképeket (minimum 4 db),

i) működő vállalkozások esetében a benyújtást megelőző két év pénzügyi adatait tartalmazó dokumentumokat (egyéni vállalkozók esetében szja bevallás, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mérleg és eredmény kimutatás)

j ) igazolás tartozásmentességről (NAV, helyi adóhatóság)

 

(3) Építéssel járó tevékenységek esetén:

 

a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

b) engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős hatáskörrel rendelkező építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez.

 

(4) A támogatási kérelmeket 1 eredeti példányban kell, összefűzött módon benyújtani vagy postai úton vagy személyesen a következő címre:

 

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal

7827 Beremend, Szabadság tér 1.

 

(5) A digitálisan kitöltött pályázati adatlapot (excel fájlformátumban) is meg kell küldeni a kasadkonyveles@beremend.hu e-mail címre is a benyújtással egy időben.

 

 

 

 

 

(1) A határidőre beérkezett és az esetleges hiánypótlásokat követően az érvényes támogatási kérelmeket Beremend Nagyközség Képviselő-testülete, az erre a célra létrehozott bizottsága előkészítése alapján, e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és a rendelet 2. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a befogadási sorrend szerinti rangsor állításával döntést hoz.

 

(2) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet korábban fogadtak be.

 

(3) A beérkezett pályázatok közül a pontozási szabályok előírásai alapján kialakult sorrendből az első 10 db pályázat kerül támogatásra. A támogatás mértékének meghatározására a megszerzett pontokból számított százalékos arányok alapján kerül sor.

Nem állapítható meg támogatás a pályázó részére, ha a pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel nem éri el az összesen elérhető pontszám 40%-át.

 

 

 

 

(1) A támogatási kérelmet benyújtók a döntéstől számított nyolc munkanapon belül kiértesítésre kerülnek a kérelmük elbírálásról.

 

(2) A támogatott kérelmezők az értesítő levélben tájékoztatást kapnak arról, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez milyen mellékleteket kell megküldeni. A szükséges mellékletek minták a támogató honlapján (www.beremend.hu) elérhetőek.

 

(3) A hiánytalanul megküldött támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok alapján kerülhet csak sor a támogatási szerződés megkötésére.

 

(4) A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek:

 

  • a projekt költségei (tám. szerz. 1. sz. mell.)
  • felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra (tám. szerz. 2. sz. mell.)
  • nyilatkozat köztartozás mentességről (tám. szerz. 3. sz. melléklet)
  • igazolás vállalkozói számla meglétéről, illetve az önerő rendelkezésre állásáról bankszámlakivonattal vagy banki igazolással

 

(5) A támogatási szerződés melléklete (4. sz. mell.) az összesített elszámolási táblázat is, aminek a kitöltése a támogatás felhasználásának elszámolásakor esedékes és akkor kerül benyújtásra.

 

 

 

 

(1) A támogatás kifizetésére két ütemben kerül sor.

 

(2) A támogatási összeg első 50 % - ának átutalása a támogatási szerződés aláírásakor történik a támogatási szerződésben előírtaknak megfelelően. A kifizetés feltétele az induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén:

a) vállalkozói igazolvány hitelesített másolata és

b) adóbejelentkezési lap másolata benyújtásra kerüljön.

c) vállalkozói számlával való rendelkezés, illetve az önerő rendelkezésre állásáról szóló igazolás bankszámlakivonattal vagy banki igazolással

 

(3) A (2) bekezdés a-b pontjaiban felsorolt dokumentumokat amennyiben rendelkezésre állnak, akkor be kell nyújtani a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokkal együtt. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, akkor ezek hiányában is megköthető a támogatási szerződés. Ebben az esetben a támogatási kiutalására a (2) bekezdés a-b pontjaiban felsorolt dokumentumok beérkezését követően kerül sor.

 

(4) A támogatás második 50 % - ának átutalására a támogatási szerződésben előírt teljes körű elszámolásának Támogató által történő elfogadását követően kerül sor.

 

 

 

Kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében az önkormányzat által kijelölt belső ellenőrzési szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

 

 

 

(1) Ha a Támogatott a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség második évétől kezdődően, akkor köteles - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a támogatási összeg 20%-ának megfelelő összeg, de legalább 50 000 forint visszafizetésére.

 

(2) Amennyiben a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a Támogatott nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.

 

(3) A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást az elszámolási kötelezettség határidejét követő három hónapon belül egy összegben vissza kell fizetni.

 

(4) A támogatottak közül az, aki a támogatási szerződésbe foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget vagy a támogatást nem a megjelölt célra használja fel, a jövőbeni támogatásokból három évre kizárásra kerül.

 

 

 

(1) A benyújtásra kerülő támogatási kérelmeket összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva, a szükséges adatlap minden vonatkozó részének kitöltésével és az előírt mellékletek – kiírásban szereplő sorrendben történő – becsatolásával kell benyújtani. Az összeállított dokumentációt előlappal kell ellátni, ami minimálisan kell, hogy tartalmazza a támogatást kérő adatait és a fejleszteni kívánt cél megnevezését, a benyújtás dátumát valamint azt, hogy eredeti vagy másolati példány.

 

(2) Az adatlapot és a mellékleteket minden esetben számítógéppel kell kitölteni vagy megszerkeszteni, valamint azokat a pályázónak dátummal kell ellátnia, és alá kell írnia.

 

Adatlap letölthető innen: Adatlap 2016.pdf