Óvodavezetői állás
Óvodavezetői állás
2016-10-21 06:29:10

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

óvodapedagógus munkakörben határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama

A magasabb vezetői megbízás határozott időre 2017. 01.02-től - 2021.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Napsugár Óvoda Baranya megye 7827 Beremend Kossuth u. 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Napsugár óvoda vezetése, az ehhez kapcsolódó pedagógiai, - tanügyi, - igazgatási, személyzeti és gazdálkodási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az intézmény nevelési programjára és oktatási intézkedési tervén alapuló szakmai helyezet- elemzéssel alátámasztott vezetési programvezetési program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakvizsga másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Írásban 1 példányban és postai úton a következő címre beküldeni:

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Theisz Ferenc polgármester Úr részére

7827 Beremend Szabadság tér 1.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvodavezető

A pályázatok elbírálásának módja és rendje:

A 2011. évi CXC. Törvény és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rend.-ben biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után az intézményvezetői megbízásról Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.

A pályázat elbírálási határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján (kozigallas.gov.hu)

Oktatási Közlöny 2016. november

Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján www.beremend.hu

Beremend Nagyközség Önkormányzat Kásád Község önkormányzat és Kistapolca Község Önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon