Pályázat jegyző munkakör betöltésére
Pályázat jegyző munkakör betöltésére
2015-09-16 12:55:08

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 7827 Beremend, Szabadság tér 1.

Ellátandó feladatok: Különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - Magyar állampolgárság, - Cselekvőképesség, - Büntetlen előélet, - Egyetem, főiskola, - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, - Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, - Közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Magyar nyelvű szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. és 1. melléklet alapján), - Iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata, - Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrok Anna helyettes jegyző nyújt, a 72/574-921 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2347/2015., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázatokat a Beremend Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere, Kásád Község Polgármestere valamint Kistapolca Község Polgármestere, mint a munkáltatói jogkör gyakorlói együttesen bírálják el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.beremend.hu - 2015. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Pályázatok pályázat kiírójához történő beérkezése legkésőbb 2015. szeptember 30. 16.00 óráig. A benyújtási határidején a Polgármesterekhez való megérkezés időpontját kell érteni. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó helyismerettel rendelkezik.

A pályázat teljes szövege: Jegyzői pályázat.doc