Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA - Melléklet az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényhez

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 
Adat
Frissítés
Megőrzés
1.
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
2.
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
3.
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
5.
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 
Oktatási-nevelési és művelődési intézmények
Szociális intézmények
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai 
"Iskola és Művelődés Beremenden" Közalapítvány
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve - Nincs
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 
Adat
Frissítés
Megőrzés
1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozóalapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar nyelven és angol nyelven
Negyedévente
Az előző állapot törlendő
3.
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig
4.
Hatósági ügymenet modellek. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatásokmegnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.
Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától - JELENLEG NINCS
E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk - JELENLEG NINCS
Folyamatosan
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.- JELENLEG NINCS
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12.
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk - JELENLEG NINCS
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.
Negyedévente
Az előző állapot törlendő
14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél - NINCS
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek - NINCS
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista - JELENLEG NINCS
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 

 
Adat
Frissítés
Megőrzés
1.
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése,számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
A változásokat követően azonnal
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal, történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama - NINCS
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - NINCS
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

© Beremend Nagyközség Polgármesteri Hivatal . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2008-06-20