Szociális intézmények

1. Idősek Szociális Otthona

Székhelye - Postai címe: 7827 Beremend, Gorkij fasor 1-5.
Tel.: 72/574-900, 72/574-903
E-mail: gondozasi@beremend.hu
Vezető: Horváthné Horváth Ildikó
Alaptevékenysége: Szociális ellátás.
Alaptevékenységi feladatok: Ápoló–gondozó otthoni ellátás.

 

2. Alapszolgáltatási Központ

Székhelye - Postai címe: 7827 Beremend, Rákóczi u. 20.
Tel.: 72/574-047
Fax: 72/574-046
E-mail: alapszolgaltatas@beremend.hu
Vezető: Kubatovné Kelemen Anita

Alapszolgáltatási Központ bemutatása

A személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítását a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ látja el.

Az intézmény működési területe: Alsószentmárton, Beremend, Csarnóta, Egyházasharaszti,Illocska, Ivánbattyán, Kásád, Kisharsány, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Siklósnagyfalu, Túrony, Újpetre, Vokány.

Biztosított alapszolgáltatások:

 1. Szociális étkeztetés
 2. Házi segítségnyújtás
 3. Idős demens betegek nappali ellátása
 4. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás

A szolgáltatás elsődleges célcsoportjai:

 • időskorúak,
 • fogyatékkal élők,
 • veszélyeztetett gyermekek, családok,
 • mélyszegénységben élők.

Az intézmény nyitvatartási rendje:

Hétfő:               8.00-12.00

Kedd:               8.00-12.00

Csütörtök:         8.00-12.00

Péntek:              8.00-13.30

Alapszolgáltatási központ galéria

ASZK Család –és Gyermekjóléti Szolgálat

Szabadi Anita Vivien szakmai vezető, családsegítő

Alsószentmárton

Gavallér Istvánné intézményvezető-helyettes, családsegítő

Kásád, Kistapolca, Siklósnagyfalu, Old, Egyházasharaszti, Alsószentmárton

Végváriné Belovai Zita

Nagyharsány, Kisharsány, Nagytótfalu, Újpetre, Vokány, Peterd, Pécsdevecser, Kiskassa, Kistótfalu, Túrony és Csarnóta

Mányoki Dániel családsegítő

Beremend, Magyarbóly, Illocska, Lappáncsa, Kislippó, Márok, Ivánbattyán, Palkonya

 

Szolgálatunk 2016. január 01. óta 25 településen lát el gondozási feladatot, jelenleg 4 szakemberrel. Telephelyünk a 7827 Beremend, Rákóczi u. 20. szám alatt található, azonban minden településen ügyeletet tartunk a hét különböző napjain, melyről az illetékes önkormányzatokat és a lakosságot írásos formában tájékoztattuk.

Elvünk a nyitottság minden réteg, korosztály, szervezet, csoport, kisebbség stb. számára annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége legyen hozzáférni a szolgáltatáshoz és segítséget kérni, illetve kapni minden külső tényező (kor, nem) befolyásolhatósága nélkül.

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás célja és feladata:

Az idei év januárjától összevont szakfeladat célja, hogy megfelelő módszerekkel és eszközökkel a veszélyeztetett gyermekek testi, lelki fejlődését segítsük elő. A Szolgálat feladata továbbá a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése; a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése és a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése, valamint utógondozása. Szolgálatunk információnyújtás, életviteli tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyintézés, konfliktuskezelés útján tud segítséget nyújtani a családok számára, illetve más szolgáltatáshoz való hozzájutás elősegítésével. A szülők felügyeleti jogát a gyermekjóléti alapellátás nem befolyásolja, a családgondozó feladata a szülő, a gyermek és a család segítése abban, hogy képes legyen problémáit felismerni és megoldani.

Feladataink közé tartozik továbbá a közreműködés a családi szociális gondok rendezésében, ok feltárás, megoldási javaslat készítése az azt igénylő ügyfél számára. A családban felkeresni azt a tagot, aki a segítséget igényli és elfogadja annak érdekében, hogy változtasson saját- és családja életén. Rajra keresztül minél több érintett tag bevonása a folyamatba.

Szakmai kapcsolataink:

Szolgálatunk kapcsolatban áll a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siklósi Tagintézménye, Járási Szakértői Bizottságának – Nevelési Tanácsadójával, ahol két pszichológus foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknek pszichológusi segítségre van szüksége.

Szolgálatunk évente szervez szabadidős tevékenységeket, melyekre sok szeretettel várja az érdeklődőket:

Gyereknap, Játszóház, Ünnepek előtti kézműves foglalkozások, Nagycsaládos karácsony.

 Idősek nappali ellátása

Az ellátottak köre:

Beremend, Kásád, Kistapolca, Old, Siklósnagyfalu közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a szolgáltatást igénylő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó nyugdíj korhatárt betöltött személy és az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi, szociális, mentális állapotára figyelemmel támogatásra szorul.

Férőhelyek száma: 30 fő

Telephelye: 7827 Beremend, Gesztenye fasor 5.

Nyitva tartás rendje: hétfőtől-péntekig 7.00-tól 15.00-ig

Szolgáltatás célja, feladata:

Nappali szociális ellátást nyújtó intézmény, ahol a gondozás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, a gondozott egyedüllétének megszüntetése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, kulturált körülmények biztosítása. A klub alapvető feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat.

Szolgáltatás igénybevételének módja:

A felvételhez kérelmet kell benyújtani az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez. A felvételt megelőzően egyszerűsített előgondozást kell végezni minden jelentkező esetében.

A vezetői döntésről értesítést kap a jelentkező. A felvétel napján ellátási megállapodást köt az intézmény az ellátásban részesülővel.

A nappali ellátás szolgáltatását igénybe vevők részére az alábbiakat biztosítjuk:

 • a gondozottak részére segítségnyújtás a helyi orvosi ellátáshoz, illetve szakellátáshoz való hozzájutáshoz,
 • szükség esetén a klubban elsősegély nyújtási feladatok,
 • igény szerint reggeli és ebéd biztosítása, étkezésben segítségnyújtás,
 • tisztálkodáshoz, valamint a személyes ruházat tisztításához feltételek biztosítása,
 • életvitelre vonatkozó tanácsok, életvezetéshez segítségnyújtás,
 • hivatalos szociális ügyek intézésében segítség,
 • szabadidős programok szervezése:
     - kártya, társasjátékok, videofilm vetítés, könyv, sajtótermékek,
     - kirándulások szervezése,
     - mulatságok, ünnepélyek, ünnepségek szervezése,
     - foglalkoztatásban való segítségnyújtás (pl.: kézimunka),
 • alapfeladaton túl igény szerint lehetővé tesszük az alábbi szolgáltatások igénybevételét: fodrász, kozmetikus, manikűr, masszőr,
 • előadásokat, gyógytornát, diétás tanácsadást szervezünk,
 • az ellátottakat igény szerint a központ gépkocsija szállítja reggelente a klubba és délután vissza a lakhelyére.

A klub szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes és ingyenes.

Az ellátásban részesülő a felvételkor megkapja a megfelelő tájékoztatást az intézményi életről, házirendről a használt nyomtatványokról, az adatainak felhasználásáról, a térítési díjról, a panaszjogok gyakorlásának módjáról.

 

Szociális étkeztetés

A szolgáltatás célja, feladata:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik ezt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkeztetésről más módon gondoskodni.

Az ellátottaink köre:

Beremend, Kásád, Kistapolca, Old, Siklósnagyfalu közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a szolgáltatást igénylő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó természetes személyek. Figyelembe kell venni és igazolni a rászorultságot!

A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:

A napi egyszeri meleg ételt szükséglet szerinti házhoz szállítjuk – munkaszüneti és ünnepnapok kivételével – a Beremend Nagyközség Önkormányzatának szállítóautójával.

Az étel helyben történő elfogyasztására a Beremend Nagyközség Önkormányzat Napközi Otthon Konyhájának étkezőjében van lehetőség, ennek tárgyi feltételei biztosítottak.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.

Az igénylők, az ellátásra vonatkozó igényüket írásban az Alapszolgáltatási Központhoz nyújthatják be. Az ellátás iránti kérelemről az adatfelvétel, és a szociális körülményekről való tájékozódás után az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője dönt.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2017 januártól 25 településen: Alsószentmárton, Beremend, Kásád, Nagyharsány, Kisharsány, Nagytótfalu, Márok, Palkonya, Ivánbattyán, Egyházasharaszti, Old, Siklósnagyfalu, Vokány, Kistótfalu, Újpetre, Kiskassa, Pécsdevecser, Peterd, Túrony, Csarnóta, Magyarbóly, Kislippó, Lapáncsa, Illocska, egy szakmai vezető irányításával, 42 házi gondozó nyújt segítséget a rászorulóknak.

A házi segítségnyújtás feladata, elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből tejesen már nem képes személyek, otthonukban történő gondozása.

A szakképzett házi gondozók a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújtanak szükség szerinti segítséget a rászorulóknak, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását.

A szolgáltatáshoz való hozzájutást szóban illetve írásban benyújtott kérelem alapján igényelheti a rászoruló személy. Az előgondozás és a kérelem benyújtása után az intézményvezető a szakmai vezetővel megállapítja a rászoruló személy gondozási szükségletét. A kérelmet és a gondozási szükséglet megállapítását az intézmény vezetője bírálja el.

A kérelemhez csatolni kell: 

–      Személyi igazolvány és Lakcímkártya fénymásolatát

–        TAJ kártya fénymásolatát

–        Legutolsó kórházi zárójelentés fénymásolatát

–        Jövedelem igazolást (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött igazolást)

Az Intézményvezető, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása értelmében vizsgálatot végez, a házi segítségnyújtásban részesülőknél.

Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában:

–        személyi gondozás a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt,

–        szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint

–        0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő:

 • hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
 • hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
 • hetvenötödik életévét betöltötte.

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

–        takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

–        mosás

–        vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

–        bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

–        segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

–        mosogatás

–        ruhajavítás

–        közkútról, fúrtkútról vízhordás

–        tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

–        télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

–        kísérés

–        Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

–        Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

–        információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

–        családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

–        az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

–        ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

–        mosdatás

–        fürdetés

–        öltöztetés

–        ágyazás, ágyneműcsere

–        inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

–        haj, arcszőrzet ápolás

–        száj, fog és protézis ápolás

–        körömápolás, bőrápolás

–        folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

–        mozgatás ágyban

–        decubitus megelőzés

–        felületi sebkezelés

–        sztómazsák cseréje

–        gyógyszer kiváltása

–        gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

–        vérnyomás és vércukor mérése

–        hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

–        kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

–        kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

–        a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).